Ryuichi “Richie” Nomura

Representative

Takeshi Kinugawa

Project Leader

Yoshifumi Komasa

Curriculum Coordinator

Taizo Son

Gaku Nagashima

Motoko Hasegawa